ZoomConveter 1.0: Công cụ chuyển đổi media “made in Việt Nam”

  Share
  avatar
  Admin
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 496
  Join date : 02/01/2010
  Đến từ : Quảng Ngãi

  ZoomConveter 1.0: Công cụ chuyển đổi media “made in Việt Nam”

  Bài gửi by Admin on Thu Sep 02, 2010 6:25 pm

  V?i kích th??c nh? g?n, h? tr? nhi?u ??nh d?ng và giao di?n b?ng ti?ng Vi?t, ZoomConveter (ZC) là m?t trong ít các ?ng d?ng thu?n Vi?t hi?n nay cung c?p tính n?ng chuy?n ??i audio, video ch?t l??ng cao.

  Yêu c?u .NET 2.0 SP1: [You must be registered and logged in to see this link.].
  Dung l??ng: 20MB.
  T?i t?i:[You must be registered and logged in to see this link.].


  Tuy là hàng “n?i ??a” nh?ng ch?t l??ng c?a ZC khá t?t, v?i 72 ??nh d?ng codec video, 46 ??nh d?ng codec audio và 43 ??nh d?ng file thông d?ng, b?n d? dàng chuy?n ??i sang b?t k? ??nh d?ng audio, video nào. ?ây là m?t con s? khá ?n t??ng cho m?t ph?n m?m chuy?n ??i media ph? thông.

  [You must be registered and logged in to see this image.]

  V? m?t giao di?n, ?i?m ?n t??ng ??u tiên v?i ZC, chính là toàn b? giao di?n ??u ???c hi?n th? b?ng ti?ng Vi?t nên d? s? d?ng v?i c? nh?ng ng??i m?i b?t ??u. Cách b? trí các nút nh?n ch?c n?ng, các tùy ch?n thi?t l?p khá gi?ng v?i ph?n m?m chuyên nghi?p n??c ngoài.

  ZC chia giao di?n thành b?n vùng chính: khu v?c nh?p file, khu v?c xu?t file, khu v?c ch?a ??nh d?ng file chuy?n ??i (Profile) và khu v?c c?u hình các thông s? (Setting).

  Thao tác chuy?n ??i nhìn chung khá ??n gi?n, ??u tiên b?n nh?n nút ba ch?m (ho?c vào H? s? > M? video) và duy?t ??n file c?n chuy?n ??i. K? ??n, trong m?c Th? m?c xu?t, b?n c?ng nh?n nút ba ch?m và ch?n n?i l?u file (n?u mu?n l?u file sau khi chuy?n cùng v? trí v?i file g?c, b?n ch?n dòng L?u cùng v?i file ngu?n).

  Tr??ng h?p mu?n ch??ng trình t? ??ng m? th? m?c ch?a file sau khi chuy?n, b?n kích thêm tùy ch?n M? th? m?c xu?t sau khi xong.


  Ti?p ??n, b?n ch?n ??nh d?ng c?n chuy?n ??i trong m?c Convert (m?c này ch?a h?u h?t các ??nh d?ng audio, video mà b?n có th? s? d?ng nh?: wmv, avi, flash,mp3, mp4, QuickTime,…), b?n ch? vi?c kéo thanh tr??t và ch?n ??nh d?ng mà mình mu?n chuy?n ??i, b?n c?ng có th? thay ??i l?i kích th??c khung hình m?c ??nh, b?ng cách ch?n m?c Custom và nh?p vào giá tr? t??ng ?ng v?i chi?u r?ng và chi?u cao khung hình. V?i các ??nh d?ng m?c ??nh nh?: NTSC-VCD, NTSC-SVCD, NTSC-DVD, PAL-VCD,… là nh?ng tùy ch?n s?n c?a ch??ng trình, b?n không th? thay ??i l?i các thông s?. Sau cùng, nh?n nút Convert ?? b?t ??u quá trình chuy?n ??i.

  Ngoài thao tác chuy?n ??i t?ng file riêng l? nh? ?ã nêu, b?n có th? chuy?n c? th? m?c file ch? ??nh. ?? làm vi?c này, t?i m?c D? li?u nh?p > th? m?c ch?a file ho?c nhi?u file video, b?n ch?n ???ng d?n ??n th? m?c ch?a các file mà mình mu?n chuy?n, sau ?ó ?ánh d?u thêm tùy ch?n Convert th? m?c. Lúc này ch??ng trình s? t? ??ng chuy?n ??i các file video, audio có trong th? m?c ?ó và b?n s? không th? thay ??i riêng ph?n tên t?p tin c?a t?ng file n?a.

  Chuy?n ??i file v?i tùy ch?n Custom: Thi?t l?p này cho phép b?n chuy?n ??i các ??nh d?ng không n?m s?n trong danh sách (bao g?m c? audio, video). V?i tùy ch?n này, b?n có th? ch?n lo?i codec s? d?ng ?? chuy?n ??i, ??nh d?ng âm thanh xu?t ra, t?n s?, t? l? bit, s? kênh âm thanh (mono/stereo),… theo nhu c?u s? d?ng c?a mình. ?? làm vi?c này, trong ?? m?c Convert, b?n kéo thanh tr??t xu?ng d??i cùng và tìm dòng Custom Format, kích ch?n nó. Lúc này ?? m?c bên ph?i s? sáng lên và cho phép b?n ch?n các ??i t??ng ?? thao tác, v?i m?c Video, b?n s? có các tùy ch?n thay ??i v? Codec (wmv, h263, h264,…), Bitrate (s? bit s? d?ng ?? mã hóa video), Framerate (s? khung hình/giây), Size (kích th??c khung hình), Aspect (t? l? 4:3 hay 16:9 t??ng ?ng v?i lo?i màn hình TV hay LCD). Cu?i cùng, b?n ?ánh d?u hai ô Cùng ch?t l??ng (v?i file g?c) và De-interlace.

  V?i m?c Audio, b?n có th? dùng codec mp3,aac, ac3, pcm,… ?? chuy?n ??i. N?u mu?n trích âm thanh d?ng Mono (??n kênh), b?n ?ánh d?u tùy ch?n Mono trong m?c Channels.

  Thi?t l?p trình ch?i file m?c ??nh: ?ây là tùy ch?n k?t h?p v?i tính n?ng Preview, cho phép b?n m? các ?ng d?ng player trên máy ?? xem tr??c n?i dung file video. ZC h? tr? vi?c tích h?p các trình player c? b?n nh?: FLV Player, QuickTime Player, Zune Player,Windows Media Player,… m?i l?n nh?n nút Play trong khu v?c Ch?i file ? góc d??i bên ph?i màn hình, ch??ng trình s? t? ??ng g?i các ?ng d?ng mà b?n ?ã thi?t l?p ?? m? file. ?? th?c hi?n vi?c này, b?n truy c?p menu C?u hình và ch?n ???ng d?n ?ng v?i t?ng ?ng d?ng, sau ?ó ch?n file th?c thi và nh?n nút Open.[/td]

  T?i ?u hóa th?i gian chuy?n ??i: ?? t?ng t?c quá trình chuy?n ??i file, b?n có th? thi?t l?p ch? ?? ?u tiên các ?ng d?ng, b?ng cách truy c?p menu T?c ?? th?c hi?n và nâng giá tr? lên các m?c: Normal, Above Normal, riêng tùy ch?n High Normal b?n không nên s? d?ng.

  Trong quá trình chuy?n ??i, b?n l?u ý, do ch??ng trình không t? ??ng thay ??i tên t?p tin sau m?i l?n convert, vì v?y n?u chuy?n ??i l?n sau mà th? m?c ?ã ch?a file trùng tên tr??c ?ó thì quá trình chuy?n ??i s? th?t b?i, b?n ph?i xóa file này ho?c thay ??i th? m?c xu?t.

  Ph?n m?m ???c vi?t b?i thành viên Manager25 – Vnzoom.vn. M?i thông tin góp ý cho ch??ng trình, các b?n có th? g?i v? ??a ch?:[You must be registered and logged in to see this link.].


  _________________
  admin

  [You must be registered and logged in to see this image.]
  [You must be registered and logged in to see this image.]

   Hôm nay: Sat Jan 19, 2019 5:31 am